ชมพูพาน

        ชมพูพาน เป็นลิงมีกายสีหงส์ชาด  เกิดจากพระอิศวรนำเหงื่อไคลของพระองค์มาทำการชุบขึ้น  มีความรู้เรื่องยาต่างๆ สำหรับเป็นแพทย์ประจำกองทัพของพระราม  ชมพูพานเคยรับพระบัญชาของพระราม ออกช่วยงานสงครามหลายครั้ง