เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของตัวนาง

1. กำไลเท้า  2. เสื้อในนาง  3. ผ้านุ่ง ในวรรณคดี เรียกว่า ภูษา หรือพระภูษา  4. เข็มขัด  5. สะอิ้ง  6. ผ้าห่มนาง
7. นวมนาง ในวรรณคดีเรียกว่า กรองศอ หรือสร้อยนวม  8. จี้นาง หรือ ตาบทับ ในวรรณคดีเรียกว่า ทับทรวง  
9. พาหุรัด  10. แหวนรอบ  11. ปะวะหล่ำ  12. กำไลตะขาบ  13. กำไลสวม ในวรรณคดีเรียกว่า ทองกร  
14. ธำมรงค์  15. มงกุฎ  16. จอนหู ในวรรณคดีเรียกว่า กรรเจียก หรือกรรเจียกจร  17. ดอกไม้ทัด (ซ้าย)  
18. อุบะ หรือพวงดอกไม้ (ซ้าย)