คุณแปว (krittaporn) ส่งภาพมาจากประเทศนิวซีแลนด์


ภาพในหนังสือพิมพ์ที่เมือง Palmerston North

ภาพการแสดงรำไทย ในงานศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ