คำร้อง   จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร (ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร)
ทำนอง   อาจารย์มนตรี  ตราโมท

 

  ชาวไทยเจ้าเอ๋ย ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่
  การที่เราได้เล่นสนุก เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้
  เพราะชาติเราได้เสรี มีเอกราชสมบูรณ์
  เราจึงควรช่วยชูชาติ ให้เก่งกาจเจิดจำรูญ
  เพื่อความสุขเพิ่มพูน ของชาวไทยเรา เอย

 

ความหมาย  หน้าที่ที่ชาวไทยพึงมีต่อประเทศชาตินั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนควรกระทำ อย่าได้ละเลยไปเสีย  ในการที่เราได้มาเล่นรำวงกันอย่างสนุกสนาน ปราศจากทุกข์โศกทั้งปวงนี้ก็เพราะว่าประเทศไทยเรามีเอกราช ประชาชนมีเสรีในการคิดจะทำสิ่งใดๆ  ดังนั้น เราจึงควรช่วยกันเชิดชูชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป เพื่อความสุขยิ่งๆ ขึ้นของไทยเราตลอดไป

 

แสดงท่ารำจาก...บ้านรำไทย ดอนเมือง (www.banramthai.com)

 

ท่าชักแป้งผัดหน้า       
มือขวาจีบปรกข้าง มือซ้ายวงหน้า
เอียงขวา

 

ลดแขนเลื่อนมือขวาลงมาอยู่ระดับอก ปล่อยจีบเป็นแบมือหงาย
มือซ้ายจีบคว่ำ

มือซ้ายเลื่อนมาเป็นจีบปรกข้างด้านซ้าย ส่วนมือขวาตั้งวงหน้า
เอียงซ้าย

ลดแขนเลื่อนมือมาอยู่ระดับอก มือซ้ายปล่อยจีบเป็นแบหงาย
มือขวาจีบคว่ำ

ทำท่าเช่นนี้สลับไปมาจนจบเพลง
ส่วนเท้าย่ำไปทุกจังหวะของเพลง เปลี่ยนมือทุกจังหวะที่ ๗