กิจกรรมเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย

บรรยายและสาธิตศิลปะรำไทยให้แก่นายทหารจาก 6 ประเทศ
ณ.โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  วันที่ 7 กันยายน 2550