กิจกรรมเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย

บรรยายและสาธิตศิลปะรำไทยให้แก่นายทหารจาก 7 ประเทศ
ณ.โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  วันที่ 20 สิงหาคม 2552