www.banramthai.com

การแสดงของพนักงานบริษัท SITC ในงานเลี้ยงปีใหม่บริษัท
โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ    วันที่ 29 มกราคม 2558
กลับเข้าสู่หน้าแรก www.banramthai.com