ดนตรีและเพลงที่ใช้ประกอบในพิธีไหว้ครูโขน-ละคร

        ดนตรีที่ใช้บรรเลงนิยมใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า ส่วนเพลงที่บรรเลงประกอบในพิธีไหว้ครเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ต้องบรรเลงเพลงหน้าพาทย์อันเป็นเพลงที่ในวงการศิลปินให้ความเคารพ  ผู้ที่บรรเลงได้จะต้องเป็นบุคคลที่มีฝีมือเป็นอย่างดี เพราะถ้าเกิดความผิดพลาดอาจจะมีผลถึงตนเอง ที่เรียกว่า "ผิดครู" ซึ่งเพลงดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับพิธีไหว้ครูเป็นอย่างมาก เป็นเพลงที่จะกำหนดอัญเชิญครูปัธยาย (ครูเทพเจ้าต่างๆ) มาร่วมในพิธี ซึ่งแต่ละสถานที่อาจมีการกำหนดเพลงเรียงตามลำดับไม่เหมือนกัน เช่น

  ๑.  เพลงเหาะ เชิญพระอิศวร
  ๒.  เพลงกลม เชิญเทพเจ้า
  ๓.  เพลงโคมเวียน เชิญเทวดาทั่วๆ ไป
  ๔.  เพลงบาทสกุณี เชิญพระนารายณ์
  ๕.  เพลงตระพระปรคนธรรพ เชิญพระปรคนธรรพ (ครูดนตรี)
  ๖.  เพลงตระองค์พระพิราพเต็มองค์ เชิญองค์พระพิราพ
  ๗.  เพลงคุกพาทย์ เชิญครูยักษ์ใหญ่ทั่วไป
  ๘.  เพลงดำเนินพราหมณ์ เชิญผู้ทรงศีล
  ๙.  เพลงช้า-เพลงเร็ว เชิญครูมนุษย์
  ๑๐. เพลงเชิดฉิ่ง เชิญครูนาง
  ๑๑. เพลงกราวนอก เชิญครูวานรหรือพานร
  ๑๒. เพลงกราวใน เชิญครูยักษ์ทั่วไป
  ๑๓. เพลงกราวตะลุง เชิญครูแขก
  ๑๔. เพลงโล้ เชิญครูที่เดินทางน้ำ
  ๑๕. เพลงเสมอเถร เชิญครูฤษีขึ้นสู่ที่ประทับ
  ๑๖. เพลงเสมอมาร เชิญครูยักษ์ขึ้นสู่ที่ประทับ
  ๑๗. เพลงเสมอเข้าที่ เชิญครูที่มิได้เจาะจงว่าเป็นใครสู่ที่ประทับ
  ๑๘. เพลงเสมอผี เชิญวิญญาณที่เกี่ยวข้องด้านนาฏศิลป์ดนตรีขึ้นสู่ที่ประทับ
  ๑๙. เพลงแผละ เชิญสัตว์ปีกใหญ่ เช่น ครุฑ มาในพิธี
  ๒๐. เพลงลงสรง เชิญครูที่มาทุกองค์ลงสรงน้ำ
  ๒๑. เพลงนั่งกิน เชิญครูที่มาประชุมทุกองค์กินเครื่องเสวย
  ๒๒. เพลงเซ่นเหล้า เชิญครูที่มาประชุมทุกองค์ดื่มสุรา
  ๒๓. เพลงช้า-เพลงเร็ว เชิญทุกคนที่มาร่วมพิธีรำถวาย
  ๒๔. เพลงกราวรำ เชิญศิษย์ทุกคนรำเพื่อเป็นสิริมงคลและส่งครูกลับ
  ๒๕. เพลงพระเจ้าลอยถาด ส่งครูกลับ
  ๒๖. เพลงมหาชัย บรรเลงส่งท้ายเพื่อความสามัคคี